Algemene voorwaarden

Lie Hoogenberk is een freelance chef/kok/cateraar die ook online programma’s verkoopt. Hierna te noemen SoulMenu.                        De onderneming SoulMenu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82677085

Laatst gewijzigd: 09-02-2023

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar: lie@freedomkitchen.nl  

SoulMenu stelt dat er te allen tijde wordt getracht een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te leveren. Waarbij de tevredenheid van de klant voorop staat.

Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer: De zelfstandige ondernemer (plantaardig chef, trainer, workshopgever, of coach), werkzaam onder de noemer van SoulMenu.

Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten of al heeft gesloten.

Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen SoulMenu en een Opdrachtgever ter zake één of meer te verlenen diensten welke worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.

Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door opdrachtnemer, die ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s).

Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Offertes en prijzen

SoulMenu maakt gebruik van op maat gemaakte prijsstellingen. Of vaste tarieven voor onlineprogramma’s en 1-op-1 (kook)coaching. Deze zijn te vinden op de website of te ontvangen na aanvraag offerte.

Persoonlijke offertes uitgegeven door SoulMenu zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.

SoulMenu zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

Alle prijzen vermeld op de website en in de offertes zijn inclusief btw.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever telefonisch of via de e-mail aan SoulMenu een opdracht heeft verleend en SoulMenu deze opdracht heeft aanvaard of op het moment dat de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het voorstel of de offerte van SoulMenu. 

 

Artikel 5: Annuleringen

Annuleringen dienen dan wel telefonisch, schriftelijk, of per mail te geschieden.

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voorafgaand aan uw gelegenheid. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten, ten bedrage van 9,5% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van inkomstenderving, de gemaakte kosten voor administratie, eerste voorbereiding, e.d., van 25% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d. van 75% van de totale factuursom.

Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de opdracht: 

100% van de totaal overeengekomen prijs.

Uitsluiting:

Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 72 uur van tevoren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.

 

Artikel 6: Correcties op groepsgrootte

Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.

Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, doorgegeven worden.

Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten of deelnemers in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.

Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van tevoren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan SoulMenu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SoulMenu worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. 

Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van tevoren door de opdrachtgever aan SoulMenu kenbaar te worden gemaakt.  

De opdrachtgever is gehouden SoulMenu onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens SoulMenu die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens SoulMenu handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die SoulMenu daardoor lijdt. 

 

Artikel 8: Reis en Parkeerkosten

Voor de overeenkomst gemaakte reis- en parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De reiskosten bedragen bij vervoer per auto € 0,19 per kilometer, gemeten in Google Maps. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer worden die kosten doorberekend. (In de trein tweedeklas.) 

 

Artikel 9: Betaling, bezwaar en betalingsverzuim

Betaling 

SoulMenu verstrekt de opdrachtgever een factuur welke een specificatie bevat van de aan SoulMenu toekomende betalingen. 

Facturatie geschiedt via de e-mail. 

De zakelijke opdrachtgever dient de van SoulMenu ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

De opdrachtgever zijnde een particulier dient de van SoulMenu ontvangen factuur per omgaande te betalen. 

Bezwaar 

Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij SoulMenu te worden ingediend, samen met de reden van het bezwaar. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen. 

Een ingediend bezwaar verandert niets aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever. 

Betalingsverzuim 

Als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag waarop het verzuim begint, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. Aan de opdrachtgever zijnde een particulier wordt de wettelijke rente in overeenstemming met artikel 6:119 BW in rekening gebracht. 

Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SoulMenu op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 

 

Artikel 10: Catering, Event, Team Training of Privé kookdiensten

Facturatie

Bij een opdracht van onder de € 500,- geschiedt facturatie na afloop van de opdracht. 

Bij een opdracht van € 500,- of meer geschiedt facturatie als volgt: 

  1.       20% van de totaalprijs direct na de totstandkoming van de overeenkomst; 
  2.       Het resterende bedrag na afloop van de opdracht. 

Wijzigen van het aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers van een catering kan, na de definitieve bevestiging, tot 5 dagen voor de aanvangsdatum gewijzigd worden. SoulMenu is gerechtigd de wijziging schriftelijk te verlangen. 

Wordt korter dan 5 dagen voor de aanvangsdatum aan SoulMenu kenbaar gemaakt dat het aantal deelnemers minder is, dan heeft SoulMenu het recht de vergoeding voor de catering te berekenen over het aantal deelnemers dat in de definitieve bevestiging staat. 

Opdrachtnemer is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 10 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.

Betaling kan geschieden per bankoverschrijving.

Opdrachtgever is gehouden facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Als de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Eventuele incassokosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, geaccepteerd als haar kosten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

SoulMenu is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

Overmacht, zoals omschreven in artikel 13;

Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

Handelingen of nalatigheid van opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, met uitzondering van opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door SoulMenu bereide of geserveerde levensmiddelen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die opdrachtnemer in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SoulMenu.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SoulMenu.

Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

 

Artikel 12: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 13: Overmacht

In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:

Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.

Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

Brand of ongevallen.

Transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.

Niet goed functioneren van apparatuur.

Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.

Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

Artikel 14: Uitbesteding werk aan derden

SoulMenu is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

 

Artikel 15a: Diensten op locatie

Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.

 

Artikel 15b: Diensten op locatie

Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12a genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door opdrachtnemer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door opdrachtnemer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

U kunt klachten melden aan lie@freedomkitchen.nl